کامران ملکی

کارشناس ارشد مشاوره / مربی خودشناسی و رشد
کمکتون می کنم حال دلتون بهتر بشه، خودشکوفایی و سرزندگی، عشق، قدرت و ثروت رو تجربه کنید

دانشگاه خودشناسی و رشد

W

ترم اول: خودشناسی

W

ترم دوم: هدفگذاری

W

ترم سوم: خودآگاهی

W

ترم چهارم: آشنایی با جهان درون و استفاده از قدرتهای درونی

W

ترم پنجم: نیروی عشق و یگانگی

W

ترم ششم: مربی گری دانشگاه خودشناسی و رشد

D

رشته رشد همه جانبه من

 “معجزه ای هستی که معجزه کردن یادش رفته خودتو بشناس تا یادت بیاد “

G

دهکده عشق آگاهی

محلی برای تغییر و تولد مجدد در قلب طبیعت

 

بدلیل اپیدمی کرونا خدمات حضوری مشاوره  در دهکده خودآگاهی تا اطلاع ثانوی امکان پذیر نمی باشد