کتاب

کتاب کار هدف گذاری برمبنای خودشناسی

 

کتابی که شما را آماده می کند برای پرواز تا بتوانید بلند پروازی کنید.در این کتاب با ویژگی‌های شخصی خود آشنا می شوید و بر اساس همین خودشناسی مسیر زندگی شخصی، شغلی، رابطه ای خود را طراحی می کنید. درواقع هدفگذاری همه جانبه خودرا بر پایه شناخت عمیق و دقیق بنا میکنید. این به احتمال تداوم و موفقیت شما در انجام و رسیدن به آن اهداف کمک می‌کند.