ارتباط با خود آغاز شکوفایی

ارتباط با خود آغاز شکوفایی

زمانهایی بود که حتی از وجود خودم آگاه نبودم، اصلا خودم را یادم می رفت، با خودم غریبه بودم، بس که از خودم غافل و تمام توجهم به هرچیزی غیر از خودم بود. علت حال بدی هایم را نمی فهمیدم. اطرافیان به راحتی می توانستند روی خلق من اثر بگذارند، اگر حالشان خوب بود شاید من هم...
خود دوستی

خود دوستی

http://kamranmaleki.ir/wp-content/uploads/2021/09/خوددوستی.m4v زمان هایی که خودم را دوست نداشتم و هر روز مشغول سرزنش و بی احترامی به خودم بودم، روزهای سخت و بی رحمی بود، درواقع این من بودم که با خودم بی رحمانه رفتار می کردم، حتی به دیگران اجازه می دادم بی رحمانه...