معجزه ای هستی که معجزه کردن یادش رفته “خودتو بشناس” تا یادت بیاد.