چرا خودکشی نمی کنی؟ در باب معنای زندگی

چرا خودکشی نمی کنی؟ در باب معنای زندگی

این سوالی بود که ویکتور فرانکل(روان شناس معنا درمانگر)از بعضی مراجعانش که از افسردگی و بعضی بیماریها رنج می بردند می پرسید. جواب شما به این سوال چیست؟لطفا جوابش را برای خود بنویسید: بنظر می رسد مهمتر از داشتن هدفی در زندگی، داشتن معنایی در زندگیست. معنایی که ما را از...